REGULAMIN KONKURSU “WAMPIRY TEŻ GRAJĄ!” ORAZ KONKURSU DODATKOWEGO DLA GŁOSUJĄCYCH

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Wampiry też grają!” (dalej: „Konkurs”), a także konkursu dodatkowego dla głosujących w finale  Konkursu (dalej: „Konkurs Dodatkowy”) oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu (dalej: „Uczestnicy Konkursu”) oraz uczestników Konkursu Dodatkowego (dalej: „Uczestnicy Konkursu Dodatkowego”).  Konkurs i Konkurs Dodatkowy będą dalej zwane łącznie „Konkursami”.
 2. Organizatorem Konkursów oraz fundatorem Nagród (przyrzekającym Nagrody), zgodnie z ich definicją określoną w §5 ust. 1-3, jest Fabryka Kart Trefl-Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Podłężu, Podłęże 650, 32-003 Podłęże, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000071800, posiadająca NIP: 6771791882 (dalej: „Organizator”).
 3. Konkursy są organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zostaną przeprowadzone na platformie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”), na fanpage’u Wydawnictwa Muduko pod adresem: https://www.facebook.com/WydawnictwoMuduko (dalej: „Strona Konkursowa”).
 4. Organizator Konkursów oświadcza, że Konkursy nie są grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U z 2009 r., poz. 227 z późn. zm.).
 5. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem muduko.com oraz na Stronie Konkursowej.
 6. Konkursy odbywające się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nie są sponsorowane, prowadzone, administrowane oraz związane z serwisem Facebook w żaden sposób. Organizator Konkursów korzysta z serwisu Facebook do administrowania Konkursów na własną odpowiedzialność. Uczestnik biorąc udział w Konkursach wyraża zgodę na dostarczanie informacji Organizatorowi Konkursów, a nie serwisowi Facebook. Informacje podane w Konkursach, będą wykorzystane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursów.  Serwis Facebook nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za przebieg Konkursów i wydanie Nagród. Jest to jedynie platforma, za pośrednictwem której Konkursy się odbywają. 
 7. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w dniach od 22 stycznia 2024 roku do 10 lutego 2024 roku.
 8. Zgłoszenia do Konkursu Dodatkowego będą przyjmowane od momentu publikacji Postu Finałowego (zgodnie z jego definicją wskazaną w §3 ust. 13) do dnia 22 lutego 2024 roku .
 9. Udział w Konkursach jest bezpłatny.
 10. Uczestnik Konkursu nie może wziąć udziału w Konkursie Dodatkowym.
 • 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSACH
 1. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna, która:
 • ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursach za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
 • nie jest pracownikiem Organizatora, członkiem Jury Konkursów, członkiem organów zarządzających Organizatora, a także członkiem ich najbliższej rodziny oraz osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z tymi osobami,
 • nie jest członkiem najbliższej rodziny osób, o których mowa w pkt 2 powyżej lub osobą pozostającą z nimi we wspólnym pożyciu, przy czym przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursów czuwa jury Konkursów (dalej: „Jury”) składające się z 2 osób powołanych przez Organizatora.

 

 • 3. ZASADY KONKURSU

 

 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 22 stycznia 2024 roku w momencie opublikowania na Stronie Konkursowej postu informującego o Konkursie i jego zasadach (dalej: „Post Konkursowy”)
 2. Zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”) polega na opublikowaniu pod Postem Konkursowym zdjęcia autorstwa Uczestnika Konkursu, przedstawiającego gracza grającego w grę wydaną przez Organizatora nazwie: „Dracula vs Van Helsing” w przebraniu nawiązującym do tematyki i charakteru tej gry (dalej: „Praca Konkursowa”).
 3. Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obrażających uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe, naruszających obowiązujące normy prawne, moralne, propagujących przemoc, alkohol lub narkotyki, a także mogących naruszać dobra osobiste jakiejkolwiek osoby albo prawa autorskie lub pokrewne albo inne prawa własności intelektualnej osoby trzeciej. Prace Konkursowe muszą być autorstwa Uczestników Konkursu, którzy zgłosili je do Konkursu. Prace Konkursowe naruszające wyżej wymienione zasady nie będą brane pod uwagę w Konkursie, a w przypadku, gdy ich naruszenie zostanie stwierdzone po uzyskaniu przez Uczestnika Konkursu prawa do Nagrody w Konkursie, Uczestnik Konkursu, który nie odebrał jeszcze Nagrody, utraci do niej prawo.
 4. Zamieszczenie Pracy Konkursowej pod Postem Konkursowym jest równoznaczne ze zgłoszeniem się Uczestnika do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”) i akceptacją Regulaminu.
 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego na Pracy Konkursowej w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia  Laureatów i Zwycięzcy Konkursu oraz publicznego ogłaszania wyników Konkursu. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że osoby trzecie, których wizerunek został utrwalony na Pracy Konkursowej, wyrażają zgodę na korzystanie z wizerunku przez Organizatora w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Laureatów i Zwycięzców Konkursu oraz publicznego ogłaszania wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za to, że osoby te nie będą podnosić roszczeń wobec Organizatora.
 6. Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową.
 7. Codziennie od dnia 11 lutego 2024 roku do 21 lutego 2023 roku lub do wyczerpania puli Prac Konkursowych, Organizator będzie publikował na Stronie Konkursowej posty z galerią ponumerowanych Prac Konkursowych w formie drabinki turniejowej (dalej: „Posty z Pracami”). Prace Konkursowe będą publikowane w Postach z Pracami według ich kolejności zamieszczenia pod Postem Konkursowym..
 8. Każdy użytkownik Facebooka (dalej: „Użytkownik”) może zagłosować na wybraną przez siebie Pracę Konkursową poprzez dodanie komentarza pod Postem z Pracami, wraz ze wskazaniem numeru Pracy Konkursowej, na którą Użytkownik chce oddać głos (dalej: „Głos”). Zamieszczenie komentarza, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym i oddanie Głosu pod jednym Postem z Pracami nie wyklucza oddania Głosu przez tego samego Użytkownika pod pozostałymi Postami z Pracami.
 9. Uczestnik Konkursu, którego Praca Konkursowa pod danym Postem z Pracami zdobędzie najwięcej Głosów zostaje laureatem Konkursu (dalej: „Laureat”), a jego Praca Konkursowa będzie brała udział w finale (dalej: „Finał”). W przypadku uzyskania przed dwie różne Prace Konkursowe takiej samej liczby Głosów pod danym Postem z Pracami, o wyborze Laureata i Pracy Konkursowej która weźmie udział w Finale zadecyduje Jury zwykłą większością głosów.
 10. Jury będzie zbierać się każdego kolejnego dnia po dniu zamieszczenia danego Postu z Pracami i wybierać Laureata, kierując się kryterium liczby uzyskanych Głosów, a w przypadku jednakowej liczby Głosów – kryterium estetyki wykonania i kreatywności Prac Konkursowych. Organizator będzie ogłaszał Laureata w kolejnym dniu po dniu zamieszczenia danego Postu z Pracami.
 11. Jeżeli w Konkursie weźmie udział mniej niż 6 Uczestników Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamieszczania Postów z Pracami i zbierania Głosów od Użytkowników – w takim przypadku Laureatów Konkursu wybierze Jury.
 12. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Jury zbierze się nie później niż do dnia 3 lutego 2024 roku i wybierze dwóch Laureatów, których Prace Konkursowe wezmą udział w Finale, kierując się kryterium kreatywności i estetyki wykonania Pracy Konkursowej.
 13. Nie później niż w dniu 21 lutego 2024 roku Organizator opublikuje post finałowy (dalej: „Post Finałowy”), w którym zamieści ponumerowane Prace Konkursowe Laureatów.
 14. Od momentu publikacji Postu Finałowego do końca dnia 22 lutego 2024 roku Użytkownicy będą mogli oddawać Głosy na Prace Konkursowe Laureatów, poprzez podanie w komentarzu pod Postem Finałowym numeru Pracy Konkursowej Laureata, na którą oddają swój Głos.
 15. W komentarzu, o którym mowa w ust. 14 Użytkownik może wskazać również szacowaną przez niego liczbę Głosów, jaką ostatecznie otrzyma Praca Konkursowa, która zdobędzie największą liczbę Głosów w Finale (dalej: „Komentarz Konkursowy”).
 16. Zwycięzcami Konkursu (dalej: „Zwycięzcy Konkursu”) zostają dwaj Laureaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę Głosów pod Postem Finałowym.
 17. Jury zbierze się nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia 22 lutego 2024 roku i wybierze Zwycięzców Konkursu kierując się liczbą otrzymanych Głosów pod Postem Finałowym.
 18. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia od dnia 22 lutego 2024 roku na Stronie Konkursowej, a także za pośrednictwem wiadomości prywatnej w portalu Facebook lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na innym portalu Zwycięzcy w social mediach lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

 • 4. KONKURS DODATKOWY DLA UŻYTKOWNIKÓW
 1. Użytkownicy dodający Komentarze Konkursowe, jednocześnie dokonują Zgłoszenia do Konkursu Dodatkowego i stają się Uczestnikami Konkursu Dodatkowego.
 2. Dodając Komentarz Konkursowy, Użytkownik akceptuje Regulamin.
 3. Zwycięzcą Konkursu Dodatkowego (dalej: „Zwycięzca Konkursu Dodatkowego”) zostaje Uczestnik Konkursu Dodatkowego, który najdokładniej oszacuje w Komentarzu Konkursowym liczbę Głosów, jaką otrzyma w głosowaniu pod Postem Finałowym Praca Konkursowa, która zdobędzie największą liczbę Głosów w Finale (poda liczbę najbardziej zbliżoną do rzeczywistej liczby Głosów).
 4. Jeżeli dwóch lub więcej Uczestników Konkursu Dodatkowego poda w Komentarzu Konkursowym tę samą liczbę głosów, spełniającą warunki, o których mowa w ust. 3 Zwycięzcą Konkursu Dodatkowego zostaje Uczestnik Konkursu Dodatkowego, który wskazał tę liczbę jako pierwszy.
 5. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu Dodatkowego nastąpi nie później niż 15 dni roboczych od dnia od dnia 22 lutego 2024 roku na Stronie Konkursowej, a także za pośrednictwem wiadomości prywatnej w portalu Facebook lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej na innym portalu Zwycięzcy w social mediach lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 • 5. NAGRODY
 1. Nagrody w Konkursie (dalej: „Nagrody”) otrzymują Zwycięzcy Konkursu oraz Zwycięzca Konkursu Dodatkowego.
 2. Zwycięzcy Konkursu otrzymują Nagrody (dalej: „Nagrody Zwycięzców Konkursu”) w postaci unikalnej kurtki z malowaną ilustracją z gry pod nazwą „Dracula vs Van Helsing”  o wartości 2500 zł  wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody Zwycięzców Konkursu, która zostanie przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od osoby fizycznej i odprowadzona przez Organizatora bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 z późń. zm.).
 3. Zwycięzca Konkursu Dodatkowego otrzyma Nagrodę (dalej: „Nagroda Zwycięzcy Konkursu Dodatkowego”w postaci gry pod nazwą „Dracula vs Van Helsing” o wartości 89 zł. Nagroda Zwycięzcy Konkursu Dodatkowego jest zwolniona z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 z późń. zm.).
 4. W wiadomościach, o których mowa w §3 ust. 18 oraz §4 ust. 5 Organizator poprosi o podanie adresu Zwycięzcy Konkursu oraz Zwycięzcy Konkursu Dodatkowego w celu wysyłki Nagrody wraz z informacją, że brak odpowiedzi ze wskazaniem adresu do doręczeń w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania przedmiotowej wiadomości Organizatora jest równoznaczny ze zrzeczeniem się prawa do Nagrody.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie lub zamianie, w szczególności na nagrodę pieniężną.
 6. Nagrody zostaną przesłane przesyłką pocztową lub kurierską na adresy Zwycięzców Konkursu i Zwycięzcy Konkursu Dodatkowego wskazane w wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej w terminie nie dłuższym niż 3 miesięcy od dnia otrzymania przedmiotowej wiadomości.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Zwycięzcy Konkursu lub Zwycięzcy Konkursu Dodatkowego. W takim przypadku Zwycięzca Konkursu lub Zwycięzca Konkursu Dodatkowego traci prawo do Nagrody.
 7. Uczestnik Konkursu i Uczestnik Konkursu Dodatkowego tracą prawo do Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek postanowienia Regulaminu.
 8. W każdym przypadku utraty prawa do Nagrody, Nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 9. Zwycięzca Konkursu i Zwycięzca Konkursu Dodatkowego nie mogą przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 • 6. PRAWA AUTORSKIE
 1. Z chwilą opublikowania Pracy Konkursowej w komentarzu pod Postem Konkursowym, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji w zakresie autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej jako utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.) oraz wszelkich jej elementów na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,
 • utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego tworzenia nośnika,
 • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 • rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach telewizji i radia internetowego, przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej,
 • zastrzeganie jako przedmiotu prawa własności przemysłowej zgodnie z procedurami polskimi, zagranicznymi, unijnymi lub międzynarodowymi,
 • korzystanie poprzez włączanie  do innych utworów, w tym w ramach utworu audiowizualnego, a także do innych materiałów.
 1. Licencja, o której mowa w ust. 1 jest nieograniczona czasowo i terytorialnie.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1 może zostać wypowiedziana z zachowaniem pięcioletniego okresu wypowiedzenia.

 

 • 7. REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje wynikające z Konkursu należy składać w za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail zimowska@muduko.com z dopiskiem „Wampiry też grają”.
 2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu i Uczestnik Konkursu Dodatkowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego reklamację wraz z dokładnym opisem i uzasadnienie reklamacji oraz treścią żądania Uczestnika. Termin do wniesienia reklamacji wynosi 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, na adres, z którego przesłana została jego reklamacja.
 • 8. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU I UCZESTNIKÓW KONKURSU DODATKOWEGO
 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu, Uczestników Konkursu Dodatkowego, Zwycięzców Konkursu i Zwycięzcy Konkursu Dodatkowego, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres profilu na Facebooku i innych mediach społecznościowych, adres zamieszkania, wizerunek. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i Konkursu Dodatkowego, w tym przyznaniem i wydaniem Nagród oraz postępowaniami reklamacyjnymi.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestników i Uczestników Konkursu Dodatkowego (poprzez dokonanie Zgłoszenia), a także przez Zwycięzców Konkursu i Zwycięzcę Konkursu Dodatkowego w wiadomościach prywatnych do Organizatora, o których mowa w §5 ust. 4 jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz przyznania i wydania Nagród.
 3. Uczestnicy Konkursu i Uczestnicy Konkursu Dodatkowego, a także Zwycięzcy Konkursu i Zwycięzca Konkursu Dodatkowego mogą podać wyłącznie swoje dane osobowe. W przypadku podania danych osobowych innych osób Uczestnicy Konkursu i Uczestnicy Konkursu Dodatkowego tracą możliwość udziału w Konkursie i Konkursie Dodatkowym, natomiast Zwycięzcy Konkursu i Zwycięzca Konkursu Dodatkowego tracą prawo do Nagród.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, Uczestników Konkursu Dodatkowego, Zwycięzców Konkursu i Zwycięzcy Konkursu Dodatkowego jest Organizator. Pytania i informacje w zakresie przetwarzania przez Organizatora danych osobowych można kierować na adres Organizatora: Podłęże 650, 32-003 Podłęże lub pocztą elektroniczną na adres: zimowska@muduko.com.
 5. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz Konkursu Dodatkowego, a także wydania Nagród jest art. 6 ust.1 lit.b RODO, natomiast podstawą przetwarzania danych osobowych w celach rozpatrywania reklamacji jest art. 6 ust. 2 lit. f RODO.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu i Konkursu Dodatkowego, okres rozpatrywania reklamacji i przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie i Konkursie Dodatkowym. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO również prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Administrator nie przekazuje danych osobowych Uczestników do Państw Trzecich.
 8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
 9. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Organizatora poprzez odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

 

 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu, pod warunkiem, że nie będą to zmiany na niekorzyść Uczestników Konkursu i Uczestników Konkursu Dodatkowego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Konkursie i Konkursie Dodatkowym z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora, dotyczy to w szczególności problemów technicznych, skutkujących problemami komunikacyjnymi, bądź w jakikolwiek inny sposób mogących wpływać na ostateczne udział i wyniki Konkursu oraz Konkursu Dodatkowego.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika, bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.