REGULAMIN KONKURSU „RYKOWISKO TO NAPRAWDĘ GŁOŚNA GRA”

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „RYKOWISKO TO NAPRAWDĘ GŁOŚNA GRA” (dalej: „Konkurs”) oraz określa prawa i obowiązki uczestników Konkursu (dalej: „Uczestnicy Konkursu”).
 2. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem Nagrody (przyrzekającym Nagrodę), zgodnie z jej definicją określoną w §4 ust. 1-2, jest Fabryka Kart Trefl-Kraków sp. z o.o. z siedzibą w Podłężu, Podłęże 650, 32-003 Podłęże, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000071800, posiadająca NIP: 6771791882 (dalej: „Organizator”).
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony na platformie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”), na fanpage’u Wydawnictwa Muduko pod adresem: https://www.facebook.com/WydawnictwoMuduko (dalej: „Strona Konkursowa”).
 4. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz. U z 2023 r., poz. 227 z późn. zm.).
 5. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora pod adresem muduko.com oraz na Stronie Konkursowej.
 6. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany oraz związany z serwisem Facebook w żaden sposób. Organizator Konkursu korzysta z serwisu Facebook do administrowania Konkursu na własną odpowiedzialność. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na dostarczanie informacji Organizatorowi Konkursu, a nie serwisowi Facebook. Informacje podane w Konkursie, będą wykorzystane w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu.  Serwis Facebook nie jest w żaden sposób odpowiedzialny za przebieg Konkursu i wydanie Nagrody. Jest to jedynie platforma, za pośrednictwem której Konkurs się odbywa. 
 7. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w dniach od 9 marca 2024 roku do 24 marca 2024 roku.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 • 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
 • ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
 • nie jest pracownikiem Organizatora, członkiem Jury Konkursu, członkiem organów zarządzających Organizatora, a także członkiem ich najbliższej rodziny oraz osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z tymi osobami,
 • nie jest członkiem najbliższej rodziny osób, o których mowa w pkt 2 powyżej lub osobą pozostającą z nimi we wspólnym pożyciu, przy czym przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa jury Konkursu (dalej: „Jury”) składające się z 3 osób powołanych przez Organizatora.

 • 3. Zasady Konkursu
 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 9 marca 2024 roku w momencie opublikowania na Stronie Konkursowej postu informującego o Konkursie i jego zasadach (dalej: „Post Konkursowy”) a zakończy się w dniu 24 marca 2024 roku o godzinie 23:59.
 2. Zadanie konkursowe (dalej: „Zadanie Konkursowe”) polega na opublikowaniu w komentarzu pod Postem Konkursowym nagrania filmu autorstwa Uczestnika Konkursu przedstawiającego gracza grającego w grę wydaną przez Organizatora o nazwie: „Rykowisko” wraz z zaprezentowaniem dźwięków zwierząt z tej gry (dalej: „Praca Konkursowa”).
 3. Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności obraźliwych, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obrażających uczucia religijne, obyczajowe lub narodowe, naruszających obowiązujące normy prawne, moralne, propagujących przemoc, alkohol lub narkotyki, a także mogących naruszać dobra osobiste jakiejkolwiek osoby albo prawa autorskie lub pokrewne albo inne prawa własności intelektualnej osoby trzeciej. Prace Konkursowe muszą być autorstwa Uczestników Konkursu, którzy zgłosili je do Konkursu. Prace Konkursowe naruszające wyżej wymienione zasady nie będą brane pod uwagę w Konkursie, a w przypadku, gdy ich naruszenie zostanie stwierdzone po uzyskaniu przez Uczestnika Konkursu prawa do Nagrody w Konkursie, Uczestnik Konkursu, który nie odebrał jeszcze Nagrody, utraci do niej prawo.
 4. Zamieszczenie Pracy Konkursowej pod Postem Konkursowym jest równoznaczne ze zgłoszeniem się Uczestnika do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”) i akceptacją Regulaminu.
 5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego na Pracy Konkursowej w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzcy Konkursu oraz publicznego ogłaszania wyników Konkursu. Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, że osoby trzecie, których wizerunek został utrwalony na Pracy Konkursowej, wyrażają zgodę na korzystanie z wizerunku przez Organizatora w zakresie koniecznym do przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzcy Konkursu oraz publicznego ogłaszania wyników Konkursu. Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za to, że osoby te nie będą podnosić roszczeń wobec Organizatora.
 6. Jeden Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową.
 7. Jury zbierze się nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia 24 marca 2024 roku i wybierze zwycięzcę Konkursu (dalej: „Zwycięzca”).
 8. Jury wybierze Zwycięzcę Konkursu kierując się kryterium estetyki wykonania i kreatywności Prac Konkursowych. Organizator ogłosi Zwycięzcę Konkursu do dnia 30 marca 2024 roku na Stronie Konkursowej, a także za pośrednictwem wiadomości prywatnej w portalu Facebook wysłanej przez Organizatora do Zwycięzcy.

 • 4. Nagroda
 1. Nagrodę w Konkursie (dalej: „Nagroda”) otrzymuje wyłącznie Zwycięzca Konkursu.
 2. Zwycięzca Konkursu otrzymuje Nagrodę w postaci vouchera na zakupy w sklepie internetowym, znajdującym się pod adresem: muduko.com o wartości 500,00 (pięćset) złotych wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagrody Zwycięzcy Konkursu, która zostanie przeznaczona na pokrycie podatku dochodowego od osoby fizycznej i odprowadzona przez Organizatora bezpośrednio do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 226 z późń. zm.).
 3. W wiadomości, o której mowa w §3 ust. 8 Organizator poprosi o podanie adresu email Zwycięzcy Konkursu w celu wysyłki Nagrody wraz z informacją, że brak odpowiedzi ze wskazaniem adresu email do doręczeń w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania przedmiotowej wiadomości od Organizatora jest równoznaczny ze zrzeczeniem się prawa do Nagrody.
 4. Nagroda nie podlega wymianie lub zamianie, w szczególności na nagrodę pieniężną.
 5. Nagroda zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres email Zwycięzcy wskazany w wiadomości, o której mowa w par. 3 ust. 8 oraz w ust. 3 powyżej w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia otrzymania przedmiotowej wiadomości. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Zwycięzcy Konkursu. W takim przypadku Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody.
 6. Uczestnik Konkursu traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek postanowienia Regulaminu.
 7. W każdym przypadku utraty prawa do Nagrody, Nagroda pozostaje do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.

 • 5. Prawa autorskie
 1. Z chwilą opublikowania Pracy Konkursowej w komentarzu pod Postem Konkursowym, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji w zakresie autorskich praw majątkowych do Pracy Konkursowej jako utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.) oraz wszelkich jej elementów na następujących polach eksploatacji:
 • utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci egzemplarzy wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,
 • utrwalanie i zwielokrotnianie w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnego tworzenia nośnika,
 • wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 • rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach telewizji i radia internetowego, przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej,
 • zastrzeganie jako przedmiotu prawa własności przemysłowej zgodnie z procedurami polskimi, zagranicznymi, unijnymi lub międzynarodowymi,
 • korzystanie poprzez włączanie do innych utworów, w tym w ramach utworu audiowizualnego, a także do innych materiałów.
 1. Licencja, o której mowa w ust. 1 jest nieograniczona czasowo i terytorialnie.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1 może zostać wypowiedziana z zachowaniem pięcioletniego okresu wypowiedzenia.

 • 6. Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje wynikające z Konkursu należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail bajer@muduko.com z dopiskiem „Rykowisko”.
 2. Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko składającego reklamację wraz z dokładnym opisem i uzasadnieniem reklamacji oraz treścią żądania Uczestnika Konkursu. Termin do wniesienia reklamacji wynosi 21 (dwadzieścia jeden) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną, na adres, z którego przesłana została jego reklamacja.
 • 7. Dane osobowe Uczestników Konkursu
 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników Konkursu i Zwycięzcy Konkursu, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres profilu na Facebooku, wizerunek. Dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym przyznaniem i wydaniem Nagrody oraz postępowaniami reklamacyjnymi.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu (poprzez dokonanie Zgłoszenia), a także przez Zwycięzcę Konkursu w wiadomościach prywatnych do Organizatora, o których mowa w § 3 ust. 8 oraz w 4 ust. 3 jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz przyznania i wydania Nagrody.
 3. Uczestnicy Konkursu, a także Zwycięzca Konkursu mogą podać wyłącznie swoje dane osobowe. W przypadku podania danych osobowych innych osób Uczestnicy Konkursu tracą możliwość udziału w Konkursie, natomiast Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu i Zwycięzcy Konkursu jest Organizator. Pytania i informacje w zakresie przetwarzania przez Organizatora danych osobowych można kierować na adres Organizatora: Podłęże 650, 32-003 Podłęże lub pocztą elektroniczną na adres: [n.bajer@muduko.com].
 5. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania Nagrody jest art. 6 ust.1 lit.b RODO, natomiast podstawą przetwarzania danych osobowych w celach rozpatrywania reklamacji jest art. 6 ust. 2 lit. f RODO.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia Konkursu, przez okres rozpatrywania reklamacji i przez okres równy okresowi przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO również prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Administrator nie przekazuje danych osobowych Uczestników do Państw Trzecich.
 8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
 9. Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez Organizatora poprzez odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

 • 8. Postanowienia końcowe
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu, pod warunkiem, że nie będą to zmiany na niekorzyść Uczestników Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w Konkursie z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora, dotyczy to w szczególności problemów technicznych, skutkujących problemami komunikacyjnymi bądź w jakikolwiek inny sposób mogących wpływać na ostateczne udział i wyniki Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika, bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.